مابچه های کلاس شهید رجایی ایم...

امیدوار و مطمن و با تمام کمال میریم که  بهترین نتیجه را در آزمون جامع 2 بگیریم.

بچه های ما باتلاششان و کوشش ها و توکل بر خدای فراوان همه ی نمرات و دراصد آزمون ها را کامل و تمام از آن خود میکنند.

همان طور که شهید رجایی برای کشورمان خدمت ها

 و زحمات بزرگی کشید.

باتشکراز شما مدیریت وبلاگ (: