دوستان عزیزحوصله کنید و یک بار تصویر متحرک را کامل ببینید.
شاید باور کردنش سخت باشه ...
ولی طبق استدلالی که در این تصویر متحرک توسط چینی ها بیان شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج !!

ادعای چینی ها 64=65 (باورنکردنی هست ) www.taknaz.ir