دوست داشتن و تقسیم کردن ان

اندیشیدن وارزو کردن

درک رنج و شادی

در جستجوی صلح بودن

کشف واقعیت زندگی

مورد قبول واقع شدن و قبول کردن دیگران

نگرش واقع بینانه به زندگی

عذر خواهی کردن و اعتماد کردن به دیگران
باتشکر مدیریت کلاس شهید رجایی