میخواهید خدا عاشق شما شود؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قلم میزنید برای خدا باشد
گام برمیدارید برای خدا باشد
سخن میگویید برای خدا باشد
همه چیز و همه چیز برای خدا باشد

امیرالمومنین(ع): تو مراقب آخرتت باش دنیا خودش ذلیلانه نزد تو می آید.