زندگی را ورق بزن

هر فصلش را خوب بخوان

در فصل کاشت با بهار برقص

در فصل داشت با تابستان بچرخ

پس از برداشت

در پاییز کنار دیوار بنشین

با زمستان کنار کرسی بنشین …

شاهنامه بخوان واستکان استکان چای

به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

مبادا …

مبادا زندگی را

دست نخورده برای مرگ بگذاری !