بیشتر اوقات زنجیرهای درونی ؛

قویتر از زنجیرهایی هستند

 که

از خارج تو را مهار کرده اند.