وقتی برای دیـــگران لقمه بزرگـــــــتر از دهـــــانـــشان باشـــی

 آنـــها چــــاره ای نــدارند جــــز آنکه "خــــــــــــــردت" کنند

 تا برایشـــــــــــــان انــــــــــــــــــــدازه شـــــــــــــوی

پس مراقــــــب معاشــــرت هــــــایـت بـــاش...ســـــاعت زنــدگیـــت را به افـــق آدمــــهای ارزان قیمــــت کـــوک نــــکن؛

یا خــــــــــواب میـــــــمانی،

یا از زنــــــــدگـــــی عقـــــــــــب...