عــــــــــــلی(ع) نجف،

حســــــــــــین(ع) کربلا،

حــــــــــــــسن(ع) بقیع،


زینــــــــــــب(ع) دمشق

آری...

مــــــــــــــــادر که نباشد خــــــــــــــانه بهم میریزد...