از وقتتان برای کار استفاده کنید، زیرا کار بــــــــــهای مـــــــــــوفقیــــــت است...از وقتتان برای تفکر استفاده کنید، زیرا تفکر ســـرچشــــمه ی قـــدرت است...

Image result for ‫متفکر‬‎
از وقتتان برای تفریح استفاده کنید، زیرا تفریح راز جــــــوانی جــــاودانـــه است...

Image result for ‫قدم زدن در ساحل‬‎

از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید، زیرا مطالعه منبع عقـــــــــل و دانــــــــش است...
از وقتتان برای دوستی استفاده کنید، زیرا دوستی جــــــــاده ی خوشبختی است...


از وقتتان برای عشق استفاده کنید، زیرا عشق لــــــــــذت زنــدگــی است...

Image result for ‫عشق رویایی‬‎
از وقتتان برای خنده استفاده کنید، زیرا خنده موسیـــــــقی و آهــــــنگ روح است...