سه شهیدی که نام های بزرگ آنان بر در کلاس های هشتم مدرسمان قرار داده شده است.

شهید بزرگوار محمد علی رجایی

شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی

شهید بزرگوار مرتضی مطهری